Tlmočník z/do taliančiny

 

Cudzie jazyky zohrávajú v dnešnej dobe zásadnú úlohu v osobnom, ale aj podnikateľskom rozvoji.

Tak obchodné, ako aj osobné vzťahy vedené na medzinárodnej úrovni sa stále viac zakladajú na komunikácií v rôznych jazykoch. Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka je dôležitá pre ľudí, ktorí si chcú rozšíriť vlastné obzory a spoznať novú realitu.

Avšak veľmi často, obzvlášť v pracovnej oblasti, nastanú situácie, kedy je potrebné komunikovať s viacerými zahraničnými krajinami, v ktorých sa používajú úplne rozdielne jazyky. Občas sa stáva, že väčšie podniky mávajú medzi svojimi zamestnancami prekladateľa alebo tlmočníka pre každú krajinu, s ktorou pravidelne udržujú obchodné vzťahy; najčastejšie sa však komunikácia medzi zainteresovanými stranami uskutočňuje prostredníctvom „štandardných“ jazykov, ako napr. angličtina, nemčina, ruština atď. V prípade iných, menej rozšírených jazykov, vyvíjajú zainteresovaní úsilie nadviazať kontakt v jazyku, ktorý poznajú obe strany, ale existujú situácie, kedy je dôležitá prítomnosť tlmočníka, aby sa predišlo nedorozumeniam: takáto situácia nastáva obzvlášť v prípade, keď sa dojednávajú zmluvy alebo špecifické obchodné transakcie.

 

Tlmočník pre jazyk slovenský: aké sú jeho úlohy

 

Tlmočnícke služby, ako napríklad tie, ktoré ponúka AZ Service sro prostredníctvom svojich tlmočníkov, majú za cieľ prevádzať hovorenú reč zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka: táto komplexná činnosť zahŕňa viaceré oblasti kompetencií. Vezmime si ako príklad tlmočníka pre taliansky jazyk: predovšetkým, tento tlmočník musí počúvať, pochopiť a zapamätať si hovorenú reč v jazyku hovorcu; následne musí správne pretlmočiť túto správu do cieľového jazyka, pričom ju musí samozrejme prispôsobiť slovným zvratom a druhu vyjadrenia v konkrétnom jazyku.

Jedná sa o činnosť, ktorú len profesionálni tlmočníci dokážu vykonávať odborne a riadne, obzvlášť po rokoch praxe alebo pokiaľ majú vynikajúce a hĺbkové znalosti oboch jazykov. Obyčajne tlmočník prevádza hovorenú reč do svojho materinského jazyka: v zmysle nášho predchádzajúceho príkladu, tlmočník pre taliansky jazyk tlmočí z a do svojho materinského jazyka, t.j. slovenčiny.

Avšak, kedy je vhodnejšie obrátiť sa na tlmočníka, než komunikovať v treťom jazyku, ktorý ani jedna zo strán dokonale neovláda?

Ako sme už uviedli na začiatku tohto článku, tlmočník je často priberaný k formálnym podujatiam; môže ísť, napríklad, o rokovanie medzi obchodnými partnermi, alebo o vnútropodnikové schôdze nadnárodných spoločností, ktoré majú pobočky v rôznych krajinách sveta, či pri jednaniach manažmentu o zmluvných podmienkach, alebo dojednaniach dohôd, pričom je dôležité, aby obe strany porozumeli všetkým podrobnostiam.

 

Tlmočenie: rôzne druhy spôsobov poskytovania tejto služby

 

Tlmočnícku činnosť je možné vykonávať rôznymi spôsobmi. Klasický spôsob, ktorý si predstavíme pod touto činnosťou, je určite tlmočenie za prítomnosti tlmočníka: ak si opäť zoberieme príklad tlmočníka pre taliansky jazyk, tento bude prítomný počas rozhovoru oboch zainteresovaných strán.

Avšak v tomto období je častým prípadom situácia, keď sa od tlmočníka požaduje poskytovanie tlmočníckych služieb prostredníctvom online platforiem, ktoré nevyžadujú fyzickú prítomnosť tlmočníka v mieste konania jednania medzi stranami. Okrem toho, ani samotné strany jednania nemusia byť fyzicky prítomné v mieste konania jednania: predstavme si napríklad situáciu, kedy je nutné pretlmočiť rozhovor medzi talianskou a slovenskou stranou, pričom jedna sídli v Taliansku a druhá sa nachádza na Slovensku. V tomto prípade je možné celé jednanie uskutočniť, napríklad, prostredníctvom konferenčného video-hovoru s tromi účastníkmi: talianska strana, slovenská strana a tlmočník z/do taliančiny/slovenčiny, ktorý je potrebný na tlmočenie rozhovoru medzi prvými dvoma stranami.

Rozvoj komunikácie prostredníctvom webu má zásadný význam vo výkone činnosti tlmočníkov; títo môžu vykonávať svoju činnosť aj po telefóne, čo sa avšak stále menej využíva, práve vďaka rastúcemu využívaniu video-konferencií.

Ďalej je nutné uviesť, že existujú rôzne druhy tlmočenia, ktoré sa líšia v závislosti od situácie, a na ktorých je nutné sa vopred dohodnúť tak, aby mal pribraný tlmočník dostatok času na prípravu a organizáciu svojej práce.

Prvým typom tlmočenia je Simultánne tlmočenie: v tomto prípade je slovensko-taliansky tlmočník usadený v kabíne umiestnenej na inom mieste, než kde sa nachádzajú hovoriaci a poslucháči, alebo sa nachádza hneď vedľa osoby, ktorej poskytuje tlmočnícke služby, a ktorej tlmočí v reálnom čase prejav rečníka. Hlavnou črtou tohto druhu tlmočenia je práve simultánnosť: v tomto prípade rečník hovorí svoj prejav bez prestávky, pričom tlmočník súbežne tlmočí jeho prejav poslucháčovi.

Druhým typom je Konzekutívne tlmočenie, ktoré sa naopak zakladá na inom koncepte umožňujúcom to, že rečník počas svojho prejavu robí časté prestávky, a to v podstate na konci každej vety alebo krátkeho odseku. Tento druh tlmočenia sa skôr využíva pri obchodných jednaniach, rokovaniach alebo v turizme, než pri medzinárodných schôdzach. V prípade akýchkoľvek otázok, sa neváhajte obrátiť na AZ Service sro – radi Vám pomôžeme vyriešiť akýkoľvek problém týkajúci sa lingvistickej asistencie, pričom Vám dokážeme ponúknuť službu zodpovedajúcu Vašim potrebám.

 

Tlmočník: prečo vykonáva dôležitú úlohu?

 

Ako sme už uviedli, tlmočník vykonáva kľúčovú úlohu pri strete rôznych jazykov, a tiež kultúr. Predstavuje spojovací článok medzi zainteresovanými stranami, a preto je veľmi dôležité obrátiť sa na profesionála, ktorý je schopný zvládnuť túto úlohu.

Tlmočiť z/do istého jazyka v reálnom čase neznamená, že stačí mať len slovnú zásobu alebo dokázať porozumieť tlmočeným jazykom: táto práca sa rozdeľuje na dve časti – aktívnu a pasívnu. Je potrebné poznať jazyk hovorcu a dokázať ho previesť do jazyka poslucháča: treba poznať rôzne odtiene jazyka, ktoré je nutné potom súbežne prispôsobiť a pretlmočiť do jazyka, ktorým je (často, ale nie vždy) materinský jazyk.

Tlmočník musí poznať a dokázať pretlmočiť aj ustálené slovné spojenia, pričom ich musí správne pochopiť, pretože pretlmočiť správne zle pochopený prejav, alebo pretlmočiť nepresne správne pochopený prejav, je vždy neprípustnou chybou, ktorá môže ohroziť, napr., uzatvorenie dôležitej zmluvy: preto náš slovenský tlmočník musí podrobne poznať tak slovenský jazyk, ako aj cudzí jazyk, do ktorého tlmočí. Okrem toho, musí mať príjemné a slušné vystupovanie, musí vedieť jednať s ľuďmi, nájsť správny spôsob ako komunikovať, a to všetko rýchlo a simultánne, bez konzultácie zdrojov a materiálov, ktoré by mu mohli pomôcť pri prevedení prejavu do cieľového jazyka.

AZ Service sro je nepochybne dodávateľom tlmočníckych služieb, ktorý spĺňa všetky tieto požiadavky a je kompetentnou osobou v tomto sektore. Ponúkame Vám služby na mieru, ktoré reflektujú Vaše potreby: kontaktujte nás pre viac informácií!

 

    *povinné pole.

    Adriana Zbýňová
    info@azservice-translation.com


    error: Content is protected !!