Preklad z/do slovenčiny

 

Ak hľadáte prekladateľa, ktorý by vykonal preklad Vášho dokumentu s dôrazom na kvalitu a odbornosť, tak AZ Service sro je dodávateľ prekladateľských a tlmočníckych služieb, akého potrebujete. Nejedná sa o prekladateľskú agentúru, ale o profesionálnu prekladateľku: som Mgr. Adriana Zbýňová a ponúkam rôzne lingvistické služby z/do slovenčiny.

 

Preklad nie je len o jazykovom prenose: za účelom získania referenčného publika, dosiahnutia lepšieho pochopenia správy a otvorenia sa novým a produktívnym trhom, je nevyhnutné dokázať pochopiť odtiene jazyka a zachytiť všetky významy vhodné na odstránenie rozdielov medzi dvoma celkom odlišnými kultúrami.

 

Vybrať si AZ Service sro znamená zvoliť si istotu presného prekladu z/do slovenčiny, ktorý nezmení pôvodný zmysel prenášanej informácie. Mojim cieľom je pomáhať ľuďom komunikovať prostredníctvom rôznych lingvistických služieb. Pozrime sa na to, ktoré služby to sú:

 

Služby, ktoré poskytujem:

 

– Štandardný preklad
– Úradný preklad
– Tlmočenie
– Komplexné služby podnikateľom.

 

V niektorých prípadoch je okrem prekladu potrebné poskytnúť aj tlmočenie za účelom stanovenia kontaktného bodu medzi dvoma subjektami. Jedná sa o službu, ktorú môžu poskytovať len profesionálni prekladatelia, nakoľko celý prekladaný dokument musí byť zrozumiteľný a jasne čitateľný, obzvlášť, ak sa jedná o úradný preklad právnych listín. Preto je potrebné obrátiť sa na profesionálov s dlhoročnou praxou v tomto odvetví ako je AZ Service sro, ktorá zaručuje vysokú úroveň kvality v každej oblasti.

 

Komplexné služby podnikateľom

 

Medzi služby, ktoré ja, ako lingvistická poradkyňa a prekladateľka, dokážem poskytnúť, patria komplexné služby malým a stredným podnikateľom z akéhokoľvek odvetvia. V tejto oblasti dokážem zabezpečiť úkony spojené so založením spoločnosti akejkoľvek právnej formy a spustením podnikania. Napríklad, v tejto súvislosti, je potrebný úradný preklad sprievodnej dokumentácie pre zápis do obchodného registra, ako aj kompletná asistencia s vedením účtovníctva, prieskumom trhu a správou klientov a dodávateľov.

 

Pomoc sprostredkovateľa so správou týchto dôležitých procesov je skutočne zásadná, nakoľko jej účelom je pokryť všetky potreby moderného podnikateľa, ktorý chce preniknúť na nový trh s cieľom osloviť nových potenciálnych zákazníkov. Takýmto trhom môže byť aj Taliansko, kde je možné využiť rôzne stimuly a podchytiť široké spektrum možných zákazníkov. Nakoľko toto územie dôkladne poznám, môžem Vám byť nápomocná pri prieniku na tento trh. AZ Service sro poskytuje kompletný balík služieb, ktorý obsahuje tlmočenie, úradný preklad a asistenciu v zmysle platných noriem.

 

Tlmočenie

 

Počas jednaní, kongresov, veľtrhov, podujatí a rokovaní môže byť lingvistická pomoc profesionálnej tlmočníčky zásadná pri komunikácií s protistranou, či už sa jedná o obchodné, formálne alebo osobné záležitosti. Poskytujem tlmočnícke a asistenčné služby, ako aj sprevádzanie pre osoby, ktoré sa nachádzajú v Taliansku alebo na Slovensku a potrebujú sa dohovoriť v miestnom jazyku, alebo uskutočniť jednanie so zahraničným partnerom.

 

Medzi rôzne druhy tlmočenia patrí simultánne tlmočenie, ktoré sa vykonáva súčasne a simultánne s rečou rečníka, t.j. tlmočník prenáša hovorenú reč zároveň s rečníkom; naopak, pri konzekutívnom tlmočení sa podstatný obsah prejavu poznačí do tlmočníckeho zápisu a následne, po ukončení prejavu rečníka, ho tlmočník pretlmočí.

 

Tlmočenie z taliančiny do slovenčiny je možné aj v reálnom čase na diaľku prostredníctvom použitia digitálnych nástrojov, ako sú počítač, tablet alebo aj smartfón, čo mi umožňuje poskytnúť Vám precíznu lingvistickú asistenciu a profesionálne tlmočenie počas akéhokoľvek obchodného jednania alebo schôdze. Na účely zabezpečenia poskytovania kvalitných služieb je nutné, aby tlmočník vedel zachytiť významové odtiene odpovedajúce kontextu a ja som kvalifikovanou tlmočníčkou, ktorá spĺňa tieto požiadavky. Cieľom kvalitne poskytnutého tlmočenia je zaistiť čo najplynulejšiu komunikáciu, výsledkom ktorej bude spokojnosť na oboch stranách.

 

Úradné Preklady

 

AZ Service sro vykonáva aj úradné preklady z taliančiny do slovenčiny a naopak. Úradný preklad je nutný pre legalizáciu dokumentov a osvedčení, ktoré potrebujete predložiť Orgánom príslušnej krajiny. Kvalitný úradný preklad nie je len doslovný preklad dokumentov a osvedčení, ale aj prispôsobenie prekladu zákonom a vhodnej terminológií platným v krajine určenia.

 

Aby bol úradný preklad platný, musí byť overený a formalizovaný úradným prekladateľom, nakoľko úradný preklad má skutočnú právnu hodnotu. Medzi dokumenty, ktoré najčastejšie vyžadujú úradný preklad, patria:

 

 • rodný list, úmrtný list, sobášny list;
 • právna dokumentácia;
 • obchodné dohody;
 • zmluvy;
 • notárske listiny
 • plná moc;
 • výpisy z obchodného registra;
 • rozsudky a rozhodnutia.

 

Základnou požiadavkou pre výkon úradných prekladov je zápis prekladateľa do zoznamu úradných prekladateľov vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR: tento zápis umožňuje mne a mojím spolupracovníkom vykonávať úradné preklady z/do slovenčiny dokumentov určených na predloženie verejným orgánom a iným subjektom, ktoré úradný preklad vyžadujú. Vďaka tomu, že dokonale ovládam prekladateľské techniky, ako aj taliansky a slovenský jazyk, dokážem odovzdať kvalitný preklad a zaručujem, že úradné preklady sú akceptované na všetkých úrovniach verejnej a súkromnej správy.

 

Štandardný preklad

 

Preklad v zásade spočíva vo vytvorení zrozumiteľného prejavu pre príjemcu textu. V dnešnom globalizovanom svete je nevyhnutné dorozumieť sa a vysielať svoje správy tak, aby boli jasné a účinné. Medzi preklady, ktoré poskytujem, patria preklady týkajúce sa obzvlášť právneho, technického a obchodného sektoru, ako aj preklady návodov na použitie a obsluhu, katalógov, ktoré sa týkajú módy, ale aj turizmu, či teritória. Samozrejme, aj tieto služby poskytujem s dôrazom na odbornosť a kvalitu, pričom preklady sú v úplnom súlade s originálnymi dokumentami na preklad.

 

Na záver

 

Vyžiadajte si cenovú ponuku od AZ Service sro – je to jednoduché a rýchle, pričom cenová ponuka nie je záväzná. Cenovú ponuku, na základe Vašich dokumentov na preklad, vytvorím rýchlo a profesionálne, s prihliadnutím na čo najvýhodnejšiu cenu a najkratšiu lehotu odovzdania prekladu.

 

Môžete sa na mňa obrátiť s dopytmi na preklad z/do taliančiny/slovenčiny alebo akéhokoľvek iného európskeho jazyka telefonicky na čísle 0907 578 607 alebo písomne na e-mailovú adresu:

info@azservice-translation.com.

Okrem toho, môžete Váš dopyt zadať prostredníctvom formuláru na tejto stránke.

 

  *povinné pole.

  Adriana Zbýňová
  info@azservice-translation.com


  error: Content is protected !!