Prekladateľ z/do slovenčiny

 

Mnohí sa domnievajú, že na to, aby bol preklad dobrý, stačí sa čo najvernejšie pridŕžať originálu. Z hľadiska súladu prekladu s originálom je však nevyhnutné, aby preklad nebol len podobný originálu, ale aby hlavne vyjadroval úmysel obsiahnutý v texte, a čiže bol najmä účinný.

 

Prekladateľská činnosť spočíva najmä v identifikácií problémov a nájdenia možných riešení výberom z rôznych možností. Jedná sa o teoretickú a zároveň aj praktickú činnosť, ktorá zahŕňa špecifické znalosti a podrobnú analýzu kontextu. Z tohto dôvodu je nutné preklad rôznymi spôsobmi prispôsobiť tak, aby plnil účel stanovený zainteresovanými subjektami. Po odbornej stránke preklad nie je vždy kópiou originálu, ale často potrebuje úpravy v závislosti od kontextu. Pri prekladoch kúpno-predajných zmlúv, rozhodnutí súdu, a pod., prekladateľ často vykonáva činnosť spojenú s prepracovaním alebo prispôsobením textu, či už sa jedná o reklamu, alebo internetové stránky, ako aj lokalizáciu softvéru a web stránok.

 

V AZ Service sro pracujem ja: som odborníkom v oblasti prekladov a tlmočenia z/do taliančiny/slovenčiny. Volám sa Mgr. Adriana Zbýňová, som profesionálna tlmočníčka a úradná prekladateľka z/do taliančiny/slovenčiny, s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti tlmočenia a prekladu. Pri každom preklade vstupujú do hry rôzne účely a rozličné ciele, ktoré ovplyvňujú konečný výsledok: aj zadávateľ, užívateľ a prijímateľ preloženého textu majú svoje ciele, a tým ovplyvňujú konečnú verziu samotného textu, a teda prácu prekladateľa.

 

V mojom ponímaní sa preklad skladá z komplexu komunikačného úkonu a tvorivého procesu: moja práca spočíva v modelovaní slov pri uplatnení znalostí pravidiel gramatiky a analyzovaní špecifických referenčných oblastí. Týmto spôsobom dokážem zachytiť rôzne významové odtiene každého slova, čo je zohľadnené v úplnom znení prekladu, ktorý je plynulý, efektívny a funkčný, pričom plní účel stanovený zadávateľom.

 

AZ Service sro: služby, ktoré ponúkam

 

V dnešnej dobe už prekladateľa nezväzujú lingvistické pravidlá, ktoré ho zaväzovali k určitým rozhodnutiam. Profesionálny prekladateľ musí byť schopný nájsť riešenie na rôzne požiadavky a prispôsobiť svoju prácu cieľom, ktoré mu stanovil zadávateľ. Ako prekladateľka v spoločnosti AZ Service sro kladiem dôraz na odbornosť v oblasti medzikultúrnej komunikácie, pričom mojou úlohou je rozhodovať o spôsobe a štýle prekladu po dôkladnom zhodnotení textu na preklad a stanovení jeho účelu. Týmto spôsobom dokážem klientovi poskytnúť pridanú hodnotu spočívajúcu v istote, že jeho ciele budú splnené v čo najkratšom čase s dôrazom na odbornosť.

 

Odborné texty vyžadujú preklad podložený ešte dôkladnejšou znalosťou terminológie z konkrétnej oblasti, preto skôr, ako prijmem zákazku, musím sa oboznámiť s obsahom dokumentu na preklad. V dnešnej dobe nástroje, ktoré rozširujú možnosti komunikácie, ako smartfón, tablet a počítač, sa stali neoddeliteľnou súčasťou pri práci prekladateľa a tlmočníka, pričom zohrávajú podstatnú úlohu aj pri vedení obchodných jednaní, pracovných stretnutí, rokovaniach na medzinárodnej úrovni na diaľku v reálnom čase. Som schopná poskytovať tlmočnícke služby z/do taliančiny/slovenčiny klientom aj na diaľku a zachovať ciele prekladu a tlmočenia aj z kancelárie.

 

Ďalšími službami, ktoré poskytujem s odbornou starostlivosťou, sú komplexné služby podnikateľom a súvisia s asistenčnými službami pri založení a rozbehnutí podnikania na Slovensku alebo v Taliansku. Ako AZ Service sro zabezpečujem, napríklad, preklad a vykonanie zápisu do obchodného registra, zavedenie účtovníctva, prieskum trhu a iné. Preklad do požadovaného jazyka umožňuje potenciálny prístup k zaujímavému trhu a získať nových klientov. Na tento účel je nevyhnutné obrátiť sa na odborníka, ktorý dobre pozná referenčný trh a vykonal prieskum, ktorý dokáže posúdiť rizikové faktory a výhody. Taliansko má rozsiahly potenciál atraktívnosti a dobrý preklad do taliančiny môže komunikačne prepojiť obe krajiny, ktorých kultúra je odlišná.

 

Počas mojej mnohoročnej praxe som pochopila, že pri preklade je nutné brať do úvahy to, že text je úzko spolupracujúci súbor prvkov, ktorý sa mení v závislosti od účelu použitia. Text ako celok je zložitý útvar, ktorý musí nadväzovať na potreby zadávateľa i príjemcu. Na tento účel je nutné, aby bol prekladateľ osobou kompetentnou po lingvistickej aj odbornej stránke v referenčnej oblasti, a aby nadväzoval na štýl a požiadavky originálu. Profesionálny prekladateľ dokáže prispôsobiť preložený text účelom zadávateľa a je schopný uplatniť túto činnosť v akejkoľvek inej oblasti, ktorá je predmetom prekladu, pre podnik alebo podnikateľa. Takýmto spôsobom sa dosiahne jednotnosť a tým sa ušetria náklady na preklad, nakoľko preklady budú vždy zjednotené, pričom budú sledovať stanovený cieľ.

 

Takýto odborný prístup je možné použiť aj na štandardné preklady, čo sa týka prekladu technických alebo propagačných katalógov, či návodov, ale aj na formálne listiny, reklamné brožúry a mnohé ďalšie texty. Taktiež poskytujem aj úradné preklady dokumentov a osvedčení z/do taliančiny/slovenčiny. Táto služba je vhodná na preklad akéhokoľvek dokumentu, ktorý sa predkladá na oficiálne účely, ako napr. rodný list alebo sobášny list.

 

Prečo by ste sa mali obrátiť na mňa

 

Preklad je pozoruhodnou formou komunikácie, ktorú vykonávam s dôrazom na maximálnu precíznosť, transparentnosť cien a zachovanie dôverného charakteru údajov.

 

Na prvom mieste, ako sa od profesionálneho prekladateľa očakáva, je zadávateľ a jeho hlavné požiadavky a ciele. Vyžiadajte si cenovú ponuku, ktorá je vždy zdarma a nezáväzná, buď telefonicky na čísle 00421 907 578 607, a to aj prostredníctvom správy cez aplikáciu WhatsApp a Viber alebo prostredníctvom e-mailu info@azservice-translation.com.

Okrem toho, môžete Váš dopyt zadať cez formulár na tejto stránke. AZ Service sro Vám dokáže poskytnúť služby na mieru, ktoré odrážajú očakávania príjemcov, ktorým sú preklady určené, pričom zaručuje kvalitu a efektivitu prekladov.

 

    *povinné pole.

    Nicholas Schibuola
    schibuolanicholas@gmail.com


    error: Content is protected !!